1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Paslaugų teikimo Taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrą UAB
   “Multisiuntos” (toliau – Multisiuntos) paslaugų teikimo bei
   apmokėjimo už jas tvarką, reikalavimus paslaugų užsakymui ir Siuntų
   paruošimui, teikiamų paslaugų ribojimus, atsakomybę, skundų ir
   pretenzijų, žalos pateikimo, nagrinėjimo ir atlyginimo tvarką.
  2. Klientas užsakymus pateikia internetinėje svetainėse
   multisiuntos.lt, multiparcels.com, platform.multiparcels.com

   arba kitais šiose Taisyklėse numatytais būdais.
  3. Prieš pradėdamas naudotis Multisiuntos paslaugomis,
   kiekvienas Klientas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir
   patvirtinti savo sutikimą, kad Taisyklės jam yra aiškios. Klientas
   patvirtindamas šias Taisykles besąlygiškai sutinka su visomis jos
   nuostatomis.
  4. Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad susipažino ir sutinka
   su šimois paslaugų teikimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis
   taisyklėse išvardintų nuostatų.
  5. Šalys sutaria, kad šiose Taisyklėse neaptartus Multisiuntos ir Kliento
   santykius reglamentuoja LR
   įstatymai bei kiti teisės aktai.
 2. MULTISIUNTOS PASLAUGOS
  1. Multisiuntos suteikia galimybę siųsti Siuntas su Lietuvos, Europos
   Sąjungos narių ir kitose valstybėse su vietinėmis ir tarptautinėmis
   Siuntų pristatymo įmonėmis, su kuriomis Multisiuntos yra sudariusi
   bendradarbiavimo sutartis. Šioje Sutartyje Siuntų pristatymo
   bendrovės bei jų darbuotojai yra apibrėžiami terminu Vežėjas.
   Vežėjo atsiėmimo vieta, Kurjeris ar darbuotuotojas, taip pat,
   traktuojamas kaip Vežėjas.
  2. Siuntos pristatymą atlieka Kliento pasirinktas Vežėjas, o Siuntų
   pristatymo Sutartis sudaroma tarp Kliento ir Multisiuntos.
   Multisiuntos yra atsakinga už Kliento Siuntos pristatymą ir pati
   tiesiogiai derina Siuntos pristatymo eigą jei to reikalauja Kliento
   pasirinktas Siuntos pristatymo būdas.
  3. Siuntos pristatymą gali atlikti ir Kliento pasirinktas Vežėjas (tuo
   atveju kai Klientas naudoja savo prisijungimus/kainas prie Vežėjo),
   tuomet Multisiuntos nėra atsakinga už Kliento Siuntos pristatymą ir
   Klientas pats tiesiogiai turi derinti Siuntos pristatymą su Vežėju.
  4. Užsakydamas Siuntos pristatymą Klientas gali rinktis bet kurį
   Multisiuntos Vežėją pagal jų siūlomas paslaugas, papildomas
   paslaugas, siuntimo būdus, kainą, pristatymo terminą ar kitus
   kriterijus.
  5. Multisiuntos visuomet tiesiogiai bendrauja tik su Klientu. Tik tarp
   Kliento ir Multisiuntos atsiranda vienkartiniai arba ilgalaikiai
   sutartiniai santykiai. Multisiuntos nekontaktuoja nei su Siuntos
   Siuntėju (jei jis skiriasi nuo Kliento), nei su Siuntos Gavėju.
 3. MULTISIUNTOS TAISYKLIŲ SĄVOKOS
  1. Tiekėjas
   – UAB “Multisiuntos” (toliau – Multisiuntos) ir jos svetainės
   multisiuntos.lt, multiparcels.com, platform.multiparcels.com.
  2. Multisiuntos
   – UAB “Multisiuntos” (toliau – Multisiuntos) ir jos darbuotojai.
  3. Klientas
   – juridinis arba fizinis asmuo, prisiregistravęs Siuntos
   pristatymui ir/ar turintys paskyrą Multisiuntos svetainėse, t.y.
   bet kurioje Multisiuntos svetainėje ar platformoje. Klientu
   traktuojamas ir Siuntos faktinis Užsakovas ( pvz. Siuntėjas), kuris
   Multisiuntos svetainėse Kliento vardu
   užsako Siuntos pristatymą. Klientas atsako už savo prisijungimų
   prie Multisiuntos sistemų konfidencialumą ir prisiima pilną
   atsakomybę už Užsakovo veiksmus.
  4. Pakuotė
   – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai
   supakuotų, paženklintų (jei Registruota Siunta, tai turinti unikalų
   Siuntos numerį – brūkšninį kodą) daiktų.
  5. Siunta
   – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios Siuntos
   Pakuotės, aprašytos viename Siuntos perdavimo dokumente/manifeste
   (jei tai yra numatyta pasirinkto siuntimo būdo procese). Siunta yra
   pristatoma vienu Gavėjo adresu arba Gavėjas turi pasiimti Siuntą
   savarankiškai. Siunta gali būti vokas, pakuotė, dėžė, pašto siunta,
   paletė. Siuntos pristatymas į Siuntų savitarnos terminalus
   (paštomatus), pašto skyrius, atsiėmimo taškus (PICKUP), pašto
   dėžutes galima pristatyti tik tas Siuntas, kurių Siutos visi
   išmatavimai, dydžiai (svoris, aukštis. Ilgis, plotis, tūris)
   atitinka Kliento pasirinktos paslaugos/siuntimo būdo Siuntai
   keliamus reikalavimus. Kokie yra konkrečios paslaugos/siuntimo būdo
   reikalavimai standartinei Siuntai, yra nurodyta Multisiuntos
   Paslaugų/siuntimo būdų aprašyme. Jeigu nors vienas iš minėtų dydžių
   viršija leistinus arba yra mažesnis nei galimi minimalūs, tuomet
   tokios Siuntos pristatymui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
  6. Siuntos dokumentai
   – Tiekėjo arba Tiekėjo Vežėjo suformuoti Siuntos dokumentai, –
   Siuntos etiketė (lipdukas), važtaraštis, lydraštis, bendras Siuntų
   sąrašas (manifestas) ar kitas popierinis arba elektroninis
   dokumentas, pagal kurį Siunta paimama, perduodama ir priimama
   Vežėjo ir, kurio pagrindu, vykdomas Siuntos pristatymas
   priklausomai nuo Kliento pasirinkto Siuntimo būdo ir papildomų
   paslaugų. Klientas atsako už Siuntos duomenų, įrašytų į Siuntos
   dokumentus, teisingumą.
  7. Siuntos pristatymo kaina
   – tai kaina, kuri Klientui yra pateikiama užpildžius Siuntos
   užsakymą Multsiuntos svetainėse pagal suvestus Siuntos duomenis ir
   pasirinktą siuntimo būdą ir pasirinktas papildomas paslaugas. Tuo
   atveju, kai Kliento Siuntos užsakyme pateikti Siuntos duomenys
   skiriasi nuo Vežėjui faktiškai perduotos Siuntos duomenų, tuomet
   Siuntos pristatymo kaina skaičiuojama pagal Vežėjui perduotos
   Siuntos faktinius duomenis.
  8. Siuntėjas
   – juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis pristatyti tinkamai
   paruoštą (supakuotą ir paženklintą) Siuntą Kliento nurodytam
   Gavėjui. Multisiuntos Klientas yra pats atsakingas už savo
   Multisiuntos paskyros duomenis ir jų konfidencionalumą.
   Multisiuntos Klientas gali būti Siuntėjas, tačiau Siuntėjas
   nebūtinai turi būti Multisiuntos Klientu.
  9. Gavėjas
   – juridinis arba fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant Siuntos
   pakuotės etiketės (lipduko) bei kituose Siuntos dokumentuose
   Kliento nurodytas kaip asmuo turintis teisę gauti Siuntą.
  10. Vežėjas
   – faktinis Siuntos Vežėjas, kurią, pateikdamas Siuntos užsakymą,
   pasirinko Klientas arba Kliento vardu parinko Tiekėjas ir kuri
   faktiškai vykdo Siuntų pristatymą. Tiekėjo galimų Vežėjų sąrašassu
   kuriais Multisuntos yra sudariusi sutartis yra skelbiamas
   Multisiuntos svetainėse. Vežėjo Kurjeris – asmuo,
   atstovaujantis Vežėją, priimant Siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas
   bei pristatant Gavėjui.
  11. Siuntų savitarnos terminalas (paštomatas)
   – bet kuris Vežėjo Siuntų savitarnos terminalų tinklo terminalas.
   Siuntų savitarnos terminalų paslauga – paslauga, kai Siunta
   pristatoma (išsiunčiama) ir/arba atsiimama per Siuntų savitarnos
   terminalą (paštomatą). Daugiau apie informacijos Siuntų terminalų
   galimus siuntimo būdus yra Multisiuntos svetainėse siuntimo būdų
   aprašymuose.
  12. Pašto skyrius
   – bet kuris Vežėjo pašto skyrius. Pašto skyrių sąrašą ir pašto
   skyrių siuntimo būdus bei kitą informacija apie pašto skyriųs yra
   Multisiuntos svetainėse.
  13. Atsiėmimo taškas (arba PICKUP)
   – bet kuris Vežėjo atsiėmimo taškas (PICKUP). Tai Vežėjų vietos kur
   Siuntėjas gali išsiųsti, o Gavėjas gali atsiimti jam adresuotą
   Siuntą. Vežėjų PICKUP vietų sąrašas ir galimi siuntimo būdai yra
   skelbiami Multisiuntos svetainėse.
  14. Pašto dėžutė
   – bet kuri Vežėjo pašto dėžutė. Į/iš pašto dėžutės galima siųsti
   tik neregistruotas Siuntas iki 0.5kg svorio. Detalesnę infor maciją
   apie pašto dėžučių Siuntų išmatavimus ir siuntimo būdus yra
   pateikiama Multisiuntos svetainėse.
  15. Papildomos paslaugos
   – už papildomą mokestį Tiekėjo teikiamos paslaugos. Papildomos
   paslaugos teikiamos pagal šiose Taisyklėse numatytus atvejus,
   Siuntos kūrimo metu arba pagal atskirtą Šalių susitarimą.
  16. Papildoma kaina
   – pinigų suma, susijusi su Tiekėjo Paslaugų teikimu, kuri dėl
   objektyvių priežasčių negalėjo būti įtraukta (tiksliai nustatyta) į
   Siuntos pristatymo kainą kuriant SIuntą, Siuntos užklausos ar
   užsakymo priėmimo momentu, bet būtina Siuntos pristatymo užsakymui
   tinkamai įvykdyti. Klientas, pateikdamas Siuntos užsakymą, prisiima
   riziką dėl papildomos kainos atsiradimo, o šiai kainai atsiradus –
   apmoka ją savo sąskaita.
  17. Išankstinio mokėjimo sąskaita
   – Kliento sąskaita, avansinis mokėjimas Multisiuntos svetainėse,
   kuri gali būti iš anksto Kliento papildyta naudojantis galimais
   mokėjimo būdais bei panaudota Klientui pateikiant Siuntos užsakymą.
  18. Siuntos Draudimas
   – įvertintoji Siunta, kuriai taikomas papildomas Siuntos draudimas.
   Apdrausta Siunta, tai Siunta, kurią Tiekėjo Vežėjui sugadinus ar
   kuriai dingus Klientui atlyginama Kliento nurodyta ir pagrįsta
   Siuntos daiktų vertė.
  19. Registruotoji Siunta
   – Siunta, turinti savo unikalų Suntos numerį etiktėje (lipduke) ir
   kituose Siuntos dokumentuose. už kurią sumokama šioje Sutartyje
   nustatyto dydžio Vežėjo standartinė kompensaciją, jei ji dingsta,
   būna pavogta ar sugadinta dėl Tiekėjo Vežėjo kaltės.
  20. Pirmenybinė Siunta – pirmenybinės pašto
   korespondencijos Siunta, kuri yra Vežėjo rūšiuojama pirma ir pristatoma
   pirma lyginant su nepirmenybine pašto korespondencijos Siunta. Pirmenybinės
   pašto korespondencijos Siuntos yra pristatomos Gavėjui greičiau.
  21. Tarptautinė siunta
   – Siunta, siunčiama iš vienos valstybės į kitą.
  22. Varšuvos konvencija
   – konvencija dėl tam tikrų Siuntų pristatymo taisyklių, susijusių
   su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta 1929 m.
   spalio 12 d. Varšuvoje arba 1999 m. Monrealio konvencija,
   pasirenkant nuo Siuntos tipo, kuri yra taikytina.
  23. CMR konvencija
   – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija,
   pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d.
  24. Darbo diena
   – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri Siuntos išsiuntimo,
   tranzito ar pristatymo šalyje yra Valstybės nustatyta kaip darbo
   diena. Siuntos pristatymo terminas yra pateikiamas darbo dienomis.
  25. Draudžiami siųsti daiktai
   – daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal bent vienos iš
   valstybių, kurių teritorijoje teikiamos Tiekėjo Paslaugos (t. y.
   išsiuntimo, tranzito ar paskirties punkto valstybės). Pristatant
   Siuntą oro transportu, prie draudžiamų siųsti daiktų, taip pat,
   priskiriami daiktai, nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos
   organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose.
   Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas Multisiuntos svetainėse.
  26. Nekompensuojami daiktai
   – daiktai, dėl kurių pristatymo Klientas, pateikdamas Siuntos
   užsakymą, prisiima riziką dėl galimos tokių daiktų (medžiagų)
   būklės pakitimo lyginant su Siuntos perdavimo momentu tokių daiktų
   buvusia būkle. Nekompensuojamų daiktų sąrašas skelbiamas Multisiuntos
   svetainėse.
  27. Nutolusi vietovė
   – Kliento nurodyta Siuntos paėmimo ir/ar pristatymo vieta (adresas)
   itin nutolusioje ir/ar sunkiai pasiekiamoje/atokioje teritorijoje,
   kuriai pristatyti reikalingos papildomos Tiekėjo išlaidos.
   Papildomas Tiekėjo išlaidas dėl Siuntų pristatymo į Nutolusias
   vietoves apmoka Klientas.
  28. Nestandartinė siunta
   – Siunta ar/ir Siuntos pakuotė, kurios bent vienas iš pakuotės
   išmatavimų (svoris, aukštis, plotis, ilgis, tūris) neatitinka
   Taisyklių 6 skyriuje nurodytų standartinės Siuntos išmatavimų.
   Nestandartinei Siuntai gali būti taikomi papildomi mokesčiai arba
   pristatymo paslauga Siuntos neteikiama priklausomai nuo siuntimo
   būdo ir Vežėjo.
  29. Sunaikinta Siunta
   – Siuntos sunaikinimas, kai Siuntos neįmanoma pristatyti nurodytam
   Gavėjui ir neįmanoma grąžinti Klientui.
  30. C.O.D. paslauga
   – atsiskaitymas Siuntos pristatymo metu. Galimas Gavėjo apmokėjimas
   grynais arba banko kortele priklausomai nuo pasirinkto siuntimo
   būdo ir Vežėjo. Daugiau informacijos yra pateikiama Multisiuntos
   svetainėse.
  31. Siuntos vertė
   – siunčiamų Siuntoje daiktų kaina, kuri nustatoma tik daiktų
   įsigijimą (ar gamybos kaštus) tiesiogiai pagrindžiančiais
   dokumentais.
  32. Eksporto paslauga
   – tai paslauga, kai Siunta paimama Lietuvoje ir pristatoma Kliento
   nurodytu adresu už Lietuvos ribų.
  33. Importo paslauga
   – tai paslauga, kai Siunta paimama Kliento nurodytu adresu iš už
   Lietuvos ribų ir pristatoma Lietuvoje.
 4. TAISYKLIŲ (SUTARTIES) ĮSIGALIOJIMO MOMENTAS
  1. Siuntų pristatymo Taisyklės (Sutartis) tarp Multisiuntos ir Kliento
   įsigalioja nuo to momento kai Klientas Multisiuntos internetinėse
   svetainėse pateikia užsakymą Siuntos pristatymui, o Multisiuntos Užsakymą
   priima ir apie tai raštu, – elektroniniu paštu ir/ar Kliento paskyroje,
   patvirtina Klientui.
 5. MULTISIUNTOS PASLAUGŲ RŪŠYS, SIUNTIMO BŪDAI
  1. Tiekėjas, pasitelkęs Vežėją, teikia Siuntų pristatymo ir su tuo
   susijusias papildomas paslaugas, kurios yra apmokestinamos pagal Multisiuntos
   svetainėse, Sutartyje ir Sutarties prieduose
   ir/arba Taisyklėse nustatyta tvarka.
  2. Multisiuntos
   Paslaugų rūšys, Siuntimo būdai, kurias pasitelkęs Vežėją, teikia
   Tiekėjas:
   1. Siuntos paėmimas Siuntėjo adresu ir pristatymas Gavėjo adresu
    (iš rankų į rankas) – Siuntos pristatymo Paslauga, kai
    Siuntėjas Kliento vardu atiduoda Siuntą Vežėjo Kurjeriui į
    rankas, o Vežėjo Kurjeris pristato Siuntą Gavėjui į rankas.
   2. Siuntos paėmimas Siuntėjo adresu ir pristatymas į Siuntų
    savitarnos terminalą (iš rankų į paštomatą) – Siuntos
    pristatymo Paslauga, kai Siuntėjas Kliento vardu atiduoda
    Siuntą Vežėjo Kurjeriui į rankas, o Siunta Gavėjui išduodama
    per Siuntų savitarnos terminalus (paštomatus).
   3. Siuntos paėmimas Siuntėjo adresu ir pristatymas į pašto skyrių
    (iš rankų į pašto skyrių) – Siuntos pristatymo Paslauga, kai
    Siuntėjas Kliento vardu atiduoda Siuntą Vežėjo Kurjeriui į
    rankas, o Siunta Gavėjui išduodama pašto skyriuje.
   4. Siuntos siuntimas iš pašto skyriaus į pašto skyrių ar Gavėjo
    adresu (iš pašto skyriaus į pašto skyrių arba į rankas) –
    Siuntos pristatymo Paslauga, kai Siuntėjas Kliento vardu
    savarankiškai išsiunčia Siuntą pašto skyriuje, o Siunta
    išduodama Gavėjui pašto skyriuje arba pristatoma Gavėjo adresu
    į rankas pasirašytinai.
   5. Siuntos siuntimas iš Siuntų savitarnos terminalo į Siuntų
    savitarnos terminalą (iš paštomato į paštomatą) – Siuntos
    pristatymo Paslauga, kai Siuntėjas Kliento vardu savarankiškai
    įdeda Siuntą į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą), o iš
    Siuntų savitarnos terminalo (paštomato) Siunta išduodama
    Gavėjui (Gavėjas atsiima savarankiškai).
   6. Siuntos siuntimas iš Siuntų savitarnos terminalo (paštomato)
    Gavėjo adresu (iš paštomato į rankas) – tai tokia Paslauga, kai
    Siuntėjas Kliento vardu savarankiškai įdeda Siuntą į Siuntų
    savitarnos terminalą (paštomatą), o Kurjeris pristato Siuntą
    nurodytu Gavėjo adresu į rankas.
   7. Siuntos pristatymas naudojantis Siuntų pristatymo/atsiėmimo
    taškais (PICKUP). Savarankiškas Kliento Siuntos išsiuntimas iš
    Siuntų atsiėmimo taško (PICKUP) Gavėjo adresu/į atsiėmimo tašką
    arba į rankas (iš atsiėmimo taško į atsiėmimo tašką arba į
    rankas).
   8. Siuntų pristatymas naudojantis Vežėjo pašto dėžutėmis. Kliento
    Siuntos savarankiškas išsiuntimas iš pašto dėžutės į pašto
    skyrių arba nurodytu Gavėjo adresu (iš pašto dėžutės į pašto
    skyrų arba į rankas/pašto dėžutę).
   9. Siuntų pristatymas paletėmis. Standartinės euro paletės
    išmatavimai pateikti 6 Taisyklių skyriuje. Nestandatinių
    palečių pristatymas nėra Tiekėjo organizuojamas ir vykdomas.
   10. Viso Tiekėjo Siuntų pristatymo paslaugos, siuntimo
    būdai yra pateikiami Tiekėjo interneto svetainėse.
  3. Siuntų paėmimas ir pristatymas – galimas tiek Lietuvoje, tiek
   užsienyje. Klientas gali pasrinkti jam patogu siuntimo būdą.
   Siuntos iš už Lietuvos Respublikos ribų pristatomos tik į
   valstybes/iš valstybių, kurių sąrašas pateiktas Tiekėjo
   isvetainėse.
  4. Siuntų pristatymas naudojantis Siuntų savitarnos terminalais
   (paštomatais):
   1. Siuntos pristatomos į Vežėjų „LP Express“, „Omniva“,
    “DPD”, „SmartPOST“, “Inpost” ir kt. Vežėjų Siuntų savitarnos
    terminalus, – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir kt.
    Europos šalyse. Daugiau informacijos apie šios paslaugos
    Vežėjus pateikiame Multisiuntos svetainėse.
   2. Siuntų savitarnos terminalų (paštomatų) paslauga yra
    skirta smulkioms Siuntoms siųsti – maksimaliai iki 30kg.
    Standartiniai pakuočių dydžiai pritaikyti paštomatams
    priklausomai nuo Vežėjo (S, M, L, XL) yra apibrėžti ir
    paaiškinti 6 Taisyklių skyriuje ir/arba Multisiuntos
    svetainėse.
   3. Vežėjui Siuntą įdėjus į Siuntų savitarnos terminalą
    (paštomatą), Gavėjui į mobilųjį telefoną ir/arba el. paštu yra
    išsiunčiama SMS žinutė su informacija, kaip, iš kur ir iki kada
    reikia atsiimti Siuntą.
   4. Klientui Siuntos kūrimo metu užsisakius COD paslaugą,
    Gavėjas Siuntos atsiėmimo metu Siuntų savitarnos terminale
    (paštomate) turi galimybę atsiskaityti tik banko kortele.
   5. Daugiau informacijos apie naudojimąsi Siuntų savitarnos
    terminalais (paštomatais) yra pateikiama Tiekėjo ir Vežėjų
    internetiniuose tinklapiuose lpexpress.lt, omniva.lt, dpd.lt,
    smarpost.ee, inpost.pl ir pas kitus šį šsiuntimo būdą
    teikinačius Vežėjus.
  5. Siuntų pristatymas naudojantis Siuntų pristatymo/atsiėmimo taškais
   (PICKUP). Kliento Siuntos yra paimamos arba pristatomos į Vežėjų
   Siuntų pristatymo/atsiėmimo taškus. Siuntėjas turi savarankiškai
   atnešti Siuntą iki PICKUP, o Gavėjas gavęs info iš Vturi ežėjo SMS
   arba el.paštu savarankiškai Siuntą atsiimti per nurodytą laiko
   tarpą. Daugiau informacijos apie šį Siuntų pristatymo būdą Multisiuntos
   svetainėse.

 6. STANDARTINĖ SIUNTA. APRIBOJIMAI SIUNTOS IŠMATAVIMAMS, SVORIUI ir
  TŪRIUI

  1. Maksimalūs pakuotės išmatavimai:
   1. svoris – iki 30 kg;
   2. pakuotės ilgio apimties suma – iki 300 cm;
   3. ilgiausia pakuotės kraštinė – iki 150 cm.
  2. Minimalūs pakuotės išmatavimai:
   1. svoris – 0,01 kg;
   2. ilgiausia pakuotės kraštinė – 15 cm;
   3. plotis – 1 cm.
  3. Maksimalūs euro paletės išmatavimai:
   1. ilgis – 1,2 m;
   2. plotis – 0,8 m;
   3. aukštis (su palete) – 1,8 m;
   4. svoris – iki 700 kg. Standartinės paletės išmatavimai nurodyti
    žemiau:
  4. Siuntos pakuotės ilgio apimties suma
   – pakuotės mažiausio perimetro ir ilgiausios kraštinės suma.
   Pakuotės ilgio apimties suma skaičiuojama: (aukštis + plotis) x 2 +
   ilgis.
  5. Siuntos tūrinis svoris
   – Siuntos pakuotės svoris, nustatomas pagal faktiškai užimamą vietą
   Vežėjo transporto priemonėje. Siuntos tūrinis svoris
   apskaičiuojamas dauginant ilgiausiąją pakuotės kraštinę iš pločio,
   aukščio ir padalinant gautą rezultatą iš 5000. Siuntos tūrio
   skaičiavimo fomulė gali keistis priklausomai nuo Vežėjo ir
   pasirinkto Siuntimo būdo. Siuntos pakuotės tūrio skaičiavimo
   pavyzdys nurodytas žemiau:
  6. Maksimalus Siuntos pakuotės svoris, siunčiant Siuntą per Siuntų
   savitarnos terminalą (paštomatą) yra 30kg. Standartiniai pakuočių
   dydžiai (S, M, L, XL) apibrėžti ir paaiškinti žemiau pateiktame
   pavyzdyje, kurie priklausomai nuo Vežėjo gali keistis:
  7. Pašto Siunta (Siunta, siunčiama iš/į Pašto skyrių, iš rankų į Pašto
   skyrių, iš/į pašto dėžutę), kurios standariniani maksimalūs išmatavimai yra
   nurodyti žemiau, kurie priklausomai nuo Vežėjo gali keistis:
  8. bet kuris matmuo turi neviršyti 1,05 m, o ilgio ir didžiausios
   apimties, matuojamos bet kuria kita kryptimi nei – ilgis, suma turi
   neviršyti 2 m;
  9. didžiausias galimas svoris: pagal siuntinio gavimo šalies paskirtojo
   operatoriaus nurodytą didžiausią galimą svorį, bet ne daugiau kaip 30
   kilogramų.
  10. korespondencinės pašto Siuntos išsmatavimai: maksimalus aukštis – 2
   cm., igis – 38,1 cm., plotis – 3,05 cm.
  11. Siuntos pristatymo kaina skaičiuojama pagal faktiškai Vežėjo nustatytą
   Siuntos svorį arba Siuntos tūrinį svorį, imant didesnį iš jų.
  12. Nestandartinės siuntos yra paimamos ir pristatomos pagal atskirą Šalių
   susitarimą, jei yra galimybė jas transportuoti priklausomai nuo pasirinkto
   Vežėjo ir siuntimo būdo.

 7. SIUNTOS UŽSAKYMO PATEIKIMAS. SIUNTOS UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

  1. Užsakymo pateikimo būdai:

   1. Naudojantis platform.multiparcels.com Siuntų valdymo platforma,
    Multisiuntos svetainėse multisiuntos.lt,
    multiparcels.com arba visur kur yra įdiegtas Multsiuntos
    Siuntos kūrimo sprendimas (pvz. Siuntų kūrimas per api, per
    parnerių svetaines ir t.t.).
   2. Užsakymai Siuntų surinkimui paėmimui iš rankų yra priimami ir
    perduodami kiekvieną dieną, tačiau Vežėjai Siuntas surenka tik darbo
    dienomis, jei Sutartyje nėra sutarta kitaip. Pasirinkus savarankišką
    Siuntos išsiuntimo būdą Siuntą galite išsiųsti pagal Vežėjo nurodytus
    Siuntos išsiuntimo vietas laikus, kurie nurodyti Multisuntos
    ir/arba Vežėjo svetainėse.
   3. Jei pateikus Siuntos užsakymą atsiranda aplinkybių, dėl kurių
    užsakytos Siuntos pristatymo Paslaugo nėra galimybės atlikti, tuomet
    Tiekėjas Kliento Multisiuntos paskyroje pateikia informaciją
    ir/arba susisiekia su Klientu, pagal galimybes pasiūlo alternatyvą arba
    atšaukia tokį Siuntos užsakymą. Klientas turi teisę atsisakyti
    pasiūlytos
    alternatyvos ir Atšaukti Siuntos užsakymą savo inciatyva. Siuntos
    užsakymo
    atšaukimas ir Siuntos grąžinimas yra prilyginamas Siuntos pristatymo
    kainai, kuria Klientas įsipareigoja apmokėti bei padengti kitas
    Papildomas
    išlaidas.
   4. Kliento Siuntos užsakymas, pateiktas tik elektroniniu paštu,
    laikomas priimtu tik gavus Tiekėjo patvirtinimą elektroniniu paštu.
    Negavęs
    Siuntos užsakymo patvirtinimo per 1 (vieną) darbo valandą nuo Siuntos
    užsakymo pateikimo, Klientas apie tai turi informuoti Tiekėją
    eleltroniniu
    paštu nurodytu Multisiuntos intenetinėje svetainėje, kurioje
    pateikė užsakymą.
  2. Klientui pateikus Siuntos užsakymą žemiau nurodytais laikais darbo
   dienomis, Siunta iš Siuntėjo paimama dar tą pačią Darbo dieną:

   1. Didžiuosiuose miestuose – iki 15 val.;
   2. Kitose vietovėse – iki 9 val.
   3. Daugiau informacijos apie Siuntų paėmimo laikus yra pateikiama
    Multisuntos svetainėse.
  3. Siuntos užsakymo pateikimo momentu laikoma:

   1. Pateikiant užsakymą platfrom.multiparcels.com, multisiuntos.lt,
    multiparcels.com – valanda, kai Klientas Multisiuntos paskyroje
    mato pasiketusį Siuntos užsakymo statusą ir/arba gauna
    elektroninį Tiekėjo patvirtinimą, kad Siuntos užsakymas yra
    priimtas.
  4. Jei Siuntos užsakymas pateikiamas vėliau nei nurodyta 7.2. punkte,
   Kliento Siunta paimama tik kitą Darbo dieną.
  5. Pasirinkus savarankišką Siuntos pristatymą iš/į Siuntų savitarnos
   terminalus (paštomatus), pašto skyrius, atsiėmimo taškus (PICKUP),
   pašto dėžutes, Siuntos atsiėmimą savarankiškai organizuojąsi
   Gavėjas per 5-14 kalendorinių dienų (priklausomai nuo pasirinkto
   siuntimo būdo ir Vežėjo) nuo užsakymo patvirtinimo.
  6. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą Siuntos užsakymą iki to
   momento, kol Siunta yra nepatvirtinta ir nepaimta. Tokiu atveju
   Siuntos pristatymas yra neapmokestinamas. Kai Siunta yra perduodama
   Vežėjui arba įdedama į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą),
   Siuntų atsiėmimo tašką (PICKUP), pašto skyrių, pašto dėžutę,
   Klientas netenka teisės atšaukti užsakymo. Šiuo atveju Paslauga
   apmokestinama pagal numatytą siuntimo būdo Siuntos pristatymo
   kainą.
  7. Siuntos Užsakymas laikomas atšauktu, kai Klientas ištrina
   nepatvirtintą Siuntą Multisiuntos savo paskyroje ir/arba
   elektroniniu paštu gauna Tiekėjo patvirtinimą apie užsakymo
   atšaukimą. Negavęs užsakymo atšaukimo patvirtinimo per 1 (vieną)
   darbo valandą nuo Siuntos užsakymo atšaukimo, Klientas apie tai
   turi informuoti Tiekėją eleltroniniu paštu nurodytu Siuntos
   užsakymo pateikimo svetainėje.
  8. Klientas nedelsiant informuoja Tiekėją, jei nori atšaukti
   Multisiuntos paskyroje patvirtintą ir/arba jau paimtą Vežėjo
   Siuntą. Tiekėjas įsipareigoja bandyti sustabdyti Siuntos
   pristatymą, tačiau to negarantuoja ir neprisiima jokios atsakomybės
   dėl Siuntos pristatymo. Siuntos atšaukimo atveju, Klientas
   įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už Siuntos pristatymą ir Siuntos
   grąžinimą Klientui.
  9. Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad jo pateikti duomenys
   apie Siuntą ir kita, su Multisiuntos Paslaugų teikimu
   susijusi informacija yra pilna, išsami, pakankama ir teisinga, taip
   pat, kad Klientas, naudodamasis Tiekėjo Paslaugomis, nepažeis jokių
   teisės aktų, Tiekėjo, Vežėjo ir trečiųjų asmenų teisių. Tiekėjas ar
   Tiekėjo Vežėjas neprivalo tikrinti Kliento pateiktos informacijos
   apie Siuntą teisingumo, o esant informacijos neatitikimui Tiekėjas
   gali sustabdyti Paslaugų teikimą ir/ar savarankiškai priimti
   sprendimą dėl tolimesnio Paslaugų teikimo ir apmokęstinimo.
  10. Klientas pateikdamas Siuntos užsakymą Multisiuntos sistemse, –
   supildydamas privalomus Siuntos užsakymo laukus, privalo atkreipti
   dėmesį ir nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo teisingą mobilaus telefono
   numerį, kad iškilus klausimams dėl Siuntos pristatymo, Vežėjas ar
   Tiekėjas galėtų susisiekti su Siuntėju ir (ar) Gavėju. Siuntą
   paimant užsienyje ar pristatant į užsienį, reikia nurodyti Gavėjo
   mobilaus telefono numerį, kurį Gavėjas naudoja lokaliai, t.y.
   paėmimo ar pristatymo šalies. Tarptautinais numeriais Vėžejas su
   Klientu, Kliento Siuntėjo ar Gavėju nekontaktuoja.
  11. Pateikus klaidingą Siuntos pristatymo užsakymą (pavyzdžiui,
   pateiktus Vežėjui ne tą Siuntą, – nurodžius neteisingus Gavėjo ar
   Siuntėjo pavadinimus, neteisingą adresą, pašto kodą, šalį, Siuntėjo
   ar Gavėjo mobilaus telefono numerį, kitus Siuntos dokumentus,
   tuomet Tiekėjo Paslaugos yra laikomos suteiktomis tinkamai, o
   Kliento sumokėta suma už Paslaugų teikimą tokiais atvejais yra
   negrąžinama.
  12. Klientas yra Siuntos dokumentų rengėjas VMI (Valstybinės mokesčių
   inspekcijos) prie LR (Lietuvos Respublikos) finansų ministerijos viršininko
   2016-04-01 įsakymu Nr. VA-36 patvirtintų Siuntos važtaraščių ir kitų
   krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI taisyklių prasme. Klientas
   įsipareigoja pasirūpinti Siuntos važtaraščių (dokumentų) duomenų teikimu
   VMI per i.VAZ posistemį (skirtą Siuntos važtaraščių (dokumentų) duomenims
   pateikti ir važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo elektroninėms
   paslaugoms teikti), kai šis naudoja savo Siuntos važtaraščių išrašymo ir
   tvarkymo sistemą, arba rengti elektroninius važtaraščius tiesiogiai i.VAZ
   posistemyje.
 8. SIUNTOS PAKUOTĖS ŽYMĖJIMAS
  1. Kiekviena atskira Siuntos Pakuotė privalo būti pažymėta
   užklijuojant Multisiuntos svetainėse sugeneruota arba Tiekėjo
   atsiųsta Siuntos etikete (lipduku) su užsakymo numeriu ir jei
   Siunta yra registruota, – Siuntos pakuotės brūkšniniu kodu,
   Siuntėjo, Gavėjo bei kitais privalomais Siuntos rekvizitais.
  2. Siuntos etiketė (lipdukas) turi būti klijuojama ant viršutinės
   didžiausio ploto pakuotės plokštumos. Siuntos etiketė
   nerekomenduojama klijuoti ant pakuotės dviejų plokštumų sujungimo
   vietos.
  3. Jeigu siunčiant Siunta (pasirinkus tam tikrus siuntimo būdus ar tam
   tikras Paslaugas), ant Siuntos pakuotės būtina papildomai
   užklijuoti specialią Siuntos etiketę, lipnią juostą, spec. lipduką
   (pvz. “pristatymas šeštadienį”), tai jie turi būti užklijuoti ant
   Siuntos pakuotės taip, kad būtų gerai matomi, o lipni juosta
   klijuojama ant visų pakuotės plokštumų.
  4. Išimtinais atvejais, jeigu yra neįmanoma naudotis Siuntos Užsakymo
   forma Multisiuntos interneto svetainėse, Siuntą yra
   privaloma pažymėti žemiau nurodytais rekvizitais ir informuoti apie
   tai Tiekėją elektroniniu paštu (turi būti surašoma ant viršutinės
   kiekvienos Pakuotės dalies didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis):

   • Mokėtojo pavadinimas
   • Siuntėjo pavadinimas
   • Siuntėjo adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numeris; pašto
    kodas, miestas, šalis)
   • Siuntėjo kontaktinis asmuo ir mobilus telefono numeris,
    elektroninis paštas
   • Gavėjo pavadinimas
   • Gavėjo adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numeris; pašto
    kodas, miestas, šalis). Reikia nurodyti pastato pavadinimą,
    korpusą, aukštą, kabinetą, jeigu tai padės greičiau rasti Gavėją
   • Gavėjo kontaktinis asmuo, mobilus telefono numeris, elektroninis
    paštas
   • Siunčiamų pakuočių skaičius (1/5; 2/5; …; 5/5)
   • Siuntos ilgis, plotis, aukštis ir svoris
   • Siuntimo būdas ir reikalingos papildomos paslaugos
 9. SIUNTOS PAKAVIMAS
  1. Siuntėjas privalo laikytis Tiekėjo ir Tiekėjo Vežėjo nustatytų
   reikalavimų ir supakuoti Siuntą taip, kad ji būtų saugi ir nekeltų
   pavojaus Vežėjui, tretiesiems asmenims, Vežėjo transporto priemonei
   ir joje esančioms kitoms Siuntoms, aplinkai bei nebūtų galima
   patekti prie Siuntos turinio nepažeidus pakuotės.
  2. Siuntos Pakuotė turi būti tvirta, kad joje esantys daiktai būtų
   apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų Vežėjui kraunant, rūšiuojant,
   vežant, vartant į visas puses, kratant, pakuotei nukrentant iš ne
   didesnio nei 1 metro aukščio, esant slėgio ar temperatūros
   pokyčiams.
  3. Siuntos pakuotėje esantys daiktai, kuriems pristatymo metu yra
   reikalingas temperatūrinio režimo užtikrinimas, turi būti
   perduodami Vežėjui pristatymui tik specialiuose termoizoliaciniuose
   konteineriuose.
  4. Ant Siuntos pakuotės nerekomenduotina klijuoti, rašyti specialių
   ženklų „nevartyti“, „dūžta“ ar pan. Šie ženklai Vežėjui yra tik
   informacinio pobūdžio ir Siuntos pristatymo metu Vežėjo procesuose
   į šiuos ženklus praktiškai nėra atsižvelgiama.
  5. Siuntos pakuotė, kurios svoris viršija 30 kg, turi būti supakuota
   ant paletės, puspaletės arba kitu būdu, kad Vėžėjui krovos darbams
   atlikti būtų įmanoma naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką
   (elektrinį krautuvą ar pan.).
  6. Esant netinkamam Siuntos pakavimui, Tiekėjas neatsako už saugų
   Siuntos pristatymą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir
   turi teisę pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems
   asmenims padarytos žalos.
  7. Daugiau informacijos apie tinkamą Siuntų pakavimą yra Multisiuntos
   internetinėse svetainėse.
 10. SIUNTOS PAĖMIMAS, SAVARANKIŠKAS SIUNTOS IŠSIUNTIMAS
  SIUNTOS
  PAĖMIMAS

  1. pateikus Siuntos užsakymą iki 7 Taisyklių punkte nurodyto laiko
   (standartiškai iki 9 val. ryto mažesniuose miestuose ir iki 15 val.
   – didžiuosiuose) Siunta Vežėjo yra paimama dar tą pačią Darbo dieną
   (standartiškai nuo 12 val. iki 17 val. vyksta Siuntų surinkimas,
   nes ryte vyksta Siuntų pristatymas).
  2. Kliento Siuntėjas turi sudaryti sąlygas, kad Siunta galėtų būti
   paimama Darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.
  3. Jei Kliento laiku patvirtinta Siunta yra Vežėjo nepaimama, Klientas
   nedelsiant susisiekia su Tiekėju elektroniniu paštu.
  4. Siunta gali būti paimama Tiekėjo Vežėjo pagal individualiai su
   Klientu iš anksto raštu patvirtintu Siuntų pristatymo (paėmimo
   ir/arba pristatymo) terminais/grafiku.
  5. Siuntėjas pateikia atvykusiam Vežėjo Kurjeriui išsiųsti paruoštą
   Siuntą su Siuntos etikete (lipduku), kitais reikalingais Siuntos
   pristatymui dokumentais (manifestu, sąskaita ir t.t.), kuriame
   pagal šių Taisyklių reikalavimus turi būti nurodyti teisingi
   Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai, siuntimo būdas, pasirinktos
   papildomos Paslaugos ir kita privaloma informacija. Siuntėjas
   Siuntos atidavimo metu pateikia Vežėjo Kurjeriui ir kitus reikiamus
   papildomus dokumentus reikalingus Siuntos pristatymui.
  6. Siuntėjas pasirašo Siuntos dokumente, nurodydamas savo vardą,
   pavardę, pareigas, pageidatina ir Siuntos paėmimo data bei tikslų
   laiką.
  7. Klientas atsako už visus dėl Siuntėjo kaltės klaidingai ar
   netiksliai nurodytus duomenis, neteisingai supildytus ir/ar
   nepateiktus dokumentus, įsispareigoj kompensuoti Tiekėjui dėl to
   patirtus nuostolius.
  8. Klientas įsipareigoja Tiekėjo Vežėjui pateikti tinkamai supakuotą
   ir pažymėtą Siuntą. Tiekėjas neatsako už Siuntos sugadinimą,
   sunaikinimą ar praradimą, jeigu tai įvyko dėl netinkamos Siuntos
   Pakuotės. Siunta gali būti grąžinta Klientui, jeigu nustatoma, kad
   Siunta buvo netinkamai paruošta (supakuota) pristatyti (siųsti) ar
   neatitinka kitų Tiekėjo ar Važėjo Paslaugų Taisyklėse nustatytų
   reikalavimų. Tokiu atveju sumokėta suma už Paslaugų teikimą
   Klientui negrąžinama, o Siuntos grąžinimas apmokęstinamas Siuntos
   pristatymo kaina.
  9. Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti
   visi Siuntos duomenys ir dokumentai, reikalingi importo, eksporto
   muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama
   už Europos Sąjungos ribų. Išlaidas, susijusias su muitinės ar
   kitomis procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas
   arba Kliento nurodymu Siuntos Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus
   papildomų išlaidų ar Papildomos kainos, jas privalo sumokėti
   Klientas.
  10. Vežėjo Kurjeris priima Siuntėjo pateiktas paruoštas išsiųsti
   Siuntas, nuskanuodamas Siuntą (Siuntos etiketę) ir/arba
   pasirašydamas Siuntos dokumente (manifeste), kurio vienas
   egzempliorius lieka Siuntėjui.
  11. Vežėjo Kurjeris turį teisę nepriimti nesupakuotos, netinkamai
   supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos Siuntos,
   nestandartinių išmatavimų Siuntos, Siuntos, kuri neatitinka Siuntos
   užsakymo metu pateiktos informacijos, Siuntos, kurioje yra
   Draudžiamų siųsti daiktų, Siuntos be dokumentų ir pan.
  12. Vežėjo Kurjeris turi teisę nelaukti, kol Siunta bus paruošta
   perdavimui. Atvykus Vežėjui Siunta turi būti paruošta atidavimui.
  13. Vežėjo Kurjeris pats pakrauna į Vežėjo transporto priemonę Siuntą,
   kurios pakuočių svoris neviršija 30 kg.
  14. Siuntėjas privalo pats pakrauti į Vežėjo transporto priemonę Siuntą
   ir/arba sudaryti sąlygas Vežėjui tokios Siuntos pakrovimui (pvz.
   rampa ir pan.), kurios pakrovimui reikalinga mechanizuota krovimo
   technika.
  15. Siuntėjui nepavykus atsispausdinti ir priklijuoti Siuntos etiketės
   (lipduko) Vežėjo Kurjeris gali pateikti supildyti rankinį Siuntos
   važtaraštį, kurį reikės užpildyti Siuntos paėmimo vietoje, nurodant
   Siuntėjo, Gavėjo rekvizitus ir kitą Siuntos pristatymui būtiną
   informaciją. Už rankiniu būdu supildytą Siuntos etiketę (lipduką)
   Tiekėjas papildomai apmokęstina Klientą.
  16. Už Siuntėjo šalies ribų vežamą Siuntos pakuotę gali būti paprašyta
   atidaryti, kad Vežėjo Kurjeris galėtų patikrinti jos turinį. Vežėjo
   Kurjeriui patikrinus Siuntos pakuotės turinį ir įsitikinus jos
   turiniu, Siuntą yra uždaroma jos paėmimo vietoje ir paimama
   pristatymui.
  17. Siunta laikoma priimta pristatymui kai Vežėjo Kurjeris priima
   Siuntą pasirašydamas Siuntos dokumentuose (pvz. maifeste) ir/ar ją
   nuskanuoja.
  18. SAVARANKIŠKAS SIUNTOS IŠSIUNTIMAS

  19. Pasrinkus siuntimo būdą kai Siuntėjas savarankiškai atneša ir
   išsiunčia Siuntą per Siuntų savitarnos terminalus (paštomatus),
   atsiėmimo taškus (PICKUP), pašto skyrius, iš pašto dėžutės, –
   tuomet Siuntos atodavimo vietoje Siuntėjui reikia nuskanuoti
   Siuntos etiketę (lipduką) ir/arba vadovautis Vežėjo instrukcijomis.
   Jei Siunta yra atiduota pasirašytinai Vežėjui, tuomet viena Vežėjo
   pasirašyta Siuntos dokumento kopija (pvz. manifestas) lieka
   SIuntėjui. Daugiau informacijos apie savarankišką Siuntos
   išsiuntimą yra nurodoma Multisiuntos ineternetinėse
   svetainėse.
 11. SIUNTOS PRISTATYMAS, SAVARANKIŠKAS SIUNTOS ATSIĖMIMAS
  1. Pasirinkus siuntimo būdą kai Siunta Vežėjo yra pristatoma Gavėjui
   tiesiai į rankas, tuomet jos pristatymas Vežėjo yra standartiškai vykdomas
   tik darbo dienomis. Siunta su pristatymu Gavėjui į rankas yra pristatoma
   šeštadienį tik tuo atveju jei buvo pasirinkta papildoma šeštadieninio
   pristatymo paslauga.
  2. Pristatymui perduotą Siuntą galima stebėti (siuntos sekimas)
   Multisiuntos
   internetinės svetainės sistemose. Informaciją apie
   Siuntos buvimo vietą, jos statusą yra teikiama ir elektroniniu paštu
   nurodytu Multisiuntos svetainėje nurodant Siuntos numerį. Siuntą
   galima stebėti iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos išsiuntimo.
   Neregistruotoms Siuntos ši paslauga yra negalima.
  3. Tiekėjas kiekvieną kartą neinformuoja Kliento apie kiekvieną Siuntos
   pristatymo veiksmo, būsenos pokytį. Klientas yra pats atsakingas už Siuntos
   stebėjima (sekimą) Multisiuntos svetainėse ir kilus
   Multisiuntos
   pateiktiems Siuntos sekimo neatitikimams privalo
   nedelsiant apie tai informuoti Tiekėją elektroniniu paštu.
  4. Siunta gali būti Vežėjo pristatyta kaimyniniu Gavėjo adresu, jei
   nurodytas Gavėjas pristatymo metu jų priimti negali. Siunta kaimyniniu
   adresu gali būti Vežėjo pristatyta tik tuo atveju, jei už Siuntą Gavėjo bus
   pasirašyta ir jis ją įsispareigos perduoti tikrąjam (ant Siuntos etiketės
   nurodytam) Gavėjui.
  5. Siuntos pristatymo metu kai yra nurodyta paslauga “Gavėjo ID patikra”
   (Gavėjo identifikavimas), tuomet Vežėjo Kurjeris įteikia į rankas Siuntą
   tik Gavėjui asmeniškai ir pasirašytinai, prieš tai (jei numatyta Vežėjo
   procedūrose) patikrinęs Siuntos Gavėjo asmens tapatybę. Gavėjo asmens
   tapatybė bei kiti Gavėjo duomenys yra identifikuojami pagal Vežėjo
   Kurjeriui pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR
   asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą).
  6. Klientas įsipareigoja, kad Gavėjas priimtų Vežėjo perduodamą Siuntą į
   rankas per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto Vežėjo transporto
   priemonės užlaikymo. Priešingu atveju, Klientui gali būti paskaičiuotas
   papildomas mokestis, kurį Klientas įsipareigoja apmokėti.
  7. Gavėjas, Siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Vežėjo Kurjeriui, prieš
   pasirašant už Siuntos pristatymą privalo apžiūrėti Siuntos pakuotę.
   Pastebėjęs Siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi raštu apie tai
   pažymėti Vežėjo Siuntos dokumentuose. Pareikalavus Gavėjui Vežėjo
   akivaizdoje, pažeista pakuotė yra atidaroma ir, jei paaiškėja, kad Siunta
   apgadinta, tai, taip pat, pažymima Vežėjo Siuntos pristatymo dokumente ar
   Vežėjo pristatymo elektroninėje laikmenoje (prietaise). Pagal galimybes,
   pažeista Siunta yra nufotografuojama.
  8. Siuntos priėmimo iš Vežėjo metu Siuntos Gavėjui nepažymėjus pastabų
   Siuntos įteikimo dokumentuose laikoma, kad Tiekėjas tinkamai suteikė
   Paslaugas. Tiekėjas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Siuntos ar jos
   dalies sugadinimo, jei Siuntos priėmimo metu Siuntos dokumentuose apie tai
   nebuvo įrašyta.
  9. Gavėjui atsisakius priimti Siuntą arba Kliento Siuntėjo nurodytu
   adresu neradus nurodyto Gavėjo, tuomet Siunta yra grąžinama į Vežėjo Siuntų
   terminalą, o Klientas apie tai informuojamas jo Multisiuntos
   paskytoje ir/arba elektroniniu paštu. Vykdant Kliento pavedimą, Tiekėjas už
   papildomą paslaugos mokestį neįteiktą Kliento Siuntą gali pristatyti
   pakartotinai. Jeigu ne dėl Vežėjo kaltės Gavėjui Siuntos nepavyksta
   pristatyti per 7 kalendorines dienas nuo Siuntos išsiuntimo dienos, tuomet
   Siunta grąžinama Klientui be atskiro suderinimo. Klientas įsipareigoja
   Tiekėjui padengti neįteiktos Siuntos grąžinimo išlaidas lygias Siuntos
   pristatymo išlaidoms.
  10. Kliento Siunta, kurios Vežėjui yra neįmanoma pristatyti Gavėjui į
   rankas yra grąžinama Klientui už papildomą mokestį, Tiekėjas Kliento
   prašymu gali saugoti (sandėliuoti) Siuntą už suderintą Papildomą kainą.
  11. Klientas turi užtikrinti, kad Gavėjas Siuntą, kurios iškrovimui
   reikalinga krovimo technika, išsikrautų savarankiškai. Jei Gavėjas
   neišsikrauna, tuomet Klientui gali būti paskaičiuotas papildomas Siuntos
   pristatymo mokestis.
  12. Siuntos pristatymas Nutolusiose vietovėse gali vėluoti, o paslaugų
   kokybė gali nukentėti. Prieš siunčiant Siuntą į Nutolusias vietoves,
   Klientas turi kreiptis į Tiekėją, o Tiekėjas nurodo galimą preliminarų
   Siuntos pristatymo laiką ir kainą, jei tokios Siuntos užsakymo metu
   nenurodyta kitaip Kliento Multisiuntos paskyroje.
  13. Tam tikrais atvejais, Siunta į kitas šalis negali būti pristatomos
   Gavėjui nurodytu adresu į rankas, todėl prieš siunčiant Siuntą į kitą šalį
   Klientas privalo nurodyti tikslų Gavėjo pašto indeksą/pašto kodą ir privalo
   įsitikinti ar pristatymas nurodytu Gavėjo adresu yra įmanomas (tarkim,
   galbūt nurodomas tik Gavėjo pašto dėžutės adresas) ir/ar nebus taikomi
   papildomi mokesčiai pristatant Siuntą į Nutolusias vietoves.
  14. Nutolusių vietovių sąrašas skelbiamas Mutisiuntos
   svetainėse.
  15. Tais atvejais, kai Gavėjui Siuntos neįmanoma pristatyti be papildomų
   Vežėjo išlaidų, Tiekėjas turi teisę sustabdyti Kliento Siuntos gabenimą
   (Paslaugų teikimą) iki tol, kol Klientas sumokės arba raštu patvirtins
   Tiekėjui, kad sutinka su papildomomis Siuntos pristatymo išlaidomis. Dėl
   Siuntos pristatymo sustabdymo Tiekėjo išlaidas įsipareigoja apmokėti
   Klientas.
  16. Tiekėjo ir/arba Vežėjas Siuntos priėmimą patvirtinantį dokumentą (ir
   elektroninį) bei kitus Siuntos pristatymo dokumentus saugo 3 (tris)
   mėnesius nuo Paslaugų suteikimo datos arba LR įstatymų numatyta tvarka.

   SAVARANKIŠKAS SIUNTOS ATSIĖMIMAS

  17. Siunčiant Siuntą kai Gavėjui reikia savarankiškai ją atsiimti, – į
   siuntų savitarnos terminalą (paštomatą), pašto skyrių, siuntų atsiėmimo
   vietą (PICKUP), – Siuntos atsiėmimas galimas tuomet kai Vežėjas informuoja
   Gavėją SMS žinute ir/arba elektroniniu paštu. Siuntą Gavėjas gali atsimti
   per 5-14 kalendorinių dienų nuo Vežėjo pranešimo gavimo. Siuntos atsiėmimo
   laikas priklauso nuo atsiėmimo vietos (siuntimo būdo) bei Vežėjo Taisyklių.
   Daugiau informacijos apie Gavėjo savarankiškai atsiimamą Siuntą Vežėjas
   nurodo SMS žinutėje ir/ar elektroniniu paštu (jei yra tokia galimybė pagal
   Siuntos tipą (registruota/neregistruota).
  18. Savarankiškai atsiimant Gavėjui Siuntą iš pašto skyriaus ar siuntų
   atsiėmimo taško (PICKUP), atsiimantis Siuntą asmuo Vežėjo Siuntos
   pristatymo dokumente privalo įskaitomai įrašyti savo vardą, pavardę,
   pristatymo laiką ir pasirašyti Jei Gavėjas pasirašo už Siuntą
   elektroniniame Siuntos pristatymo patvirtinime Gavėjo duomenis įveda Vežėjo
   Siuntos atsiėmimo vietos darbuotojas, o Siuntą priimantis asmuo tik
   pasirašo.
  19. Pristatant Siuntą į Paštomatą Siunta Gavėjui yra laikoma pristatyta,
   kai Gavėjas suvedęs gautus Siuntos atsiėmimo kodus/-ą, atidaro Vežėjo
   Siuntų savitarnos terminalo (paštomato) dureles.
  20. Gavėjas Siuntos atsiėmimo metu iš atsiėmimo taško (PICKUP), pašto
   skyriaus, prieš pasirašant Vežėjui už Siuntos pristatymą privalo apžiūrėti
   Siuntos pakuotę. Pastebėjęs Siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi raštu
   tai pažymėti Vežėjo Siuntos dokumentuose, jei yra galimybė,-
   nufotografuoti. Pareikalavus Gavėjui, pažeista pakuotė atidaroma ir, jei
   paaiškėja, kad Siunta apgadinta, tai taip pat pažymima Siuntos dokumente.
  21. Gavėjui Siuntą atsiimant per Siuntų savitarnos terminalus
   (paštomatus) – išimtą iš Paštomato ir pažeistą Siuntos pakuotę privalo
   nufotografuoti ir nedelsiant susisiekti su Klientu ar Tiekėju elektroniniu
   paštu.
  22. Siuntos atsiėmimo metu Siuntos Gavėjui nepažymėjus pastabų Vežėjo
   Siuntos pristatymo dokumentuose yra laikoma, kad Paslaugų Tiekėjas tinkamai
   suteikė Paslaugas. Tiekėjas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Siuntos ar
   jos dalies sugadinimo, jei Siuntos atsiėmimo metu Gavėjas Vežėjo Siuntos
   dokumentuose nepaliko jokių įrašų.
  23. Gavėjui savarankiškai neatsimėmus Siuntos per Vežėjo nurodytą jos
   atsiėmimo laikotarpį, Siunta yra grąžinama į Vežėjo Siuntų terminalą, o
   Klientas apie tai informuojamas Multisiuntos paskytroje ir/arba
   elektroniniu paštu. Tiekėjas, vykdant Kliento pavedimą, už papildomą
   paslaugos mokestį neatsiimtą Siuntą nurodytam Gavėjui pristato
   savarankiškam atsiėmimui pakartotinai. Jeigu ne dėl Vežėjo kaltės Siunta
   Gavėjo savarankiškai neatsiimama per Vežėjo nurodytą laikotarpį, tuomet per
   3 kalendorines dienas nuo Siuntos vėliausios galimos Siuntos atsiėmimo
   dienos, Siunta yra grąžinama Kliento Siuntėjui be atskiro suderinimo.
   Klientas įsipareigoja Tiekėjui padengti neatsiimtos Siuntos grąžinimo
   išlaidas.
  24. Tais atvejais, kai Siuntos neįmanoma pristatyti be papildomų Vežėjo
   išlaidų, Tiekėjas turi teisę sustabdyti Kliento Siuntos pristatymą
   (Paslaugų teikimą) iki tol, kol Klientas Tiekėjui sumokės arba raštu
   patvirtins Tiekėjui, kad sutinka su papildomomis Siuntos pristatymo
   išlaidomis. Dėl Siuntos pristatymo sustabdymo Tiekėjo turėtas išlaidas
   įsipareigoja padengti Klientas.
  25. Tiekėjo Vežėjas Siuntos priėmimą patvirtinantį dokumentą (popierinį
   ir elektroninį) bei kitus Siuntos pristatymo dokumentus saugo 3 (tris)
   mėnesius nuo Paslaugų suteikimo pabaigos arba LR įstatymų numatyta tvarka.
 12. DRAUDŽIAMI SIŲSTI DAIKTAI
  1. Naudojantis Tiekėjo paslaugomis yra draudžiama siųsti Draudžiamus
   daiktus. Siųsti Draudžiamų daiktų sąrašas skelbiamas Multisiuntos
   svetainėse.
  2. Už Siuntos turinį yra atsakingas Klientas. Pateikdamas Tiekėjui
   Siuntos užsakymą Klientas kartu patvirtina, kad Siuntoje nėra
   Draudžiamų siųsti daiktų. Tiekėjas ir Vežėjas neprisiima
   atsakomybės už priimtas Draudžiamas siųsti Siuntas.
  3. Tiekėjas ir Vežėjas turi teisę bet kada sustabdyti Siuntos
   pristatymą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra pagrįstų
   įtarimų, kad Vežėjui perduotoje Siuntoje yra Draudžiamų siųsti
   daiktų, jei Siunta gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar
   sveikatai, sukelti žalą Vežėjui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims.
   Tokiu atveju Tiekėjas ir Vežėjas turi teisę imtis visų būtinų
   saugumo priemonių, įskaitant kompetentingų valstybės institucijų
   informavimą, Siuntos sunaikinimą Kliento sąskaita ar pan.
  4. Klientas įsipareigoja atlyginti Tiekėjui dėl Draudžiamų siųsti
   daiktų pristatymą turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius.
  5. Tiekėjas ir (arba) Vežėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę
   perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės
   institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas
   Siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų Siuntų turinį atsako Klientas.
  6. Tiekėjui pareikalavus, Klientas įsipareigoja per 7 dienas nuo
   Tiekėjo reikalavimo, savo lėšomis atsiimti Siuntą, kurioje yra
   Draudžiamų siųsti daiktų. Siuntos neatsiėmus, Tiekėjas (Vežėjas)
   turi teisę sunaikinti Siuntą, o Klientas įsipareigoja apmokėti
   patirtus nuostolius.
  7. Nesupakuotos ar netinkamai supakuotos siuntos, taip pat,
   nestandartinės siuntos, kurių pristatymo Klientas iš anksto
   nesuderino su Tiekėju, traktuojamos kaip Draudžiami siųsti daiktai.
 13. NEKOMPENSUOJAMI DAIKTAI
  1. Siunčiant Nekompensuojamus daiktus Klientas prisiima šių daiktų
   sugadinimo riziką.
  2. Tiekėjas ir Vežėjas turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Siuntos
   pristatymą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra įtarimų, kad
   Vežėjui perduotoje Siuntoje yra Nekompensuojamų daiktų ir šie
   daiktai gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti
   žalą Vežėjui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims.
  3. Pristatydamas Kliento Siuntas, Vežėjas traktuoja, kad Siuntoje nėra
   Nekompensuojamų daiktų ir nesiima papildomų priemonių, kad Siunta
   nebūtų apgadinta.
  4. Tais atvejais, kai Siuntos, kurioje yra Nekompensuojamų daiktų,
   siųsti neįmanoma (pvz. jie yra labai apgadinti) Klientas
   įsipareigoja savo lėšomis per 7 dienas nuo Tiekėjo reikalavimo,
   atsiimti tokią Siuntą. Siuntos neatsiėmus, Tiekėjas (Vežėjas) turi
   teisę sunaikinti Siuntą, o Klientas įsipareigoja apmokėti patirtus
   nuostolius.
  5. Klientas privalo atlyginti Tiekėjui dėl Nekompensuojamų daiktų
   pristatymo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius (pvz.
   Nekompensuojami daiktai sugadina kitas Vežėjo Siuntas).
 14. MUITO MOKESČIAI
  1. Klientas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi
   teisingi Siuntos duomenys ir dokumentai, reikalingi Importo,
   Eksporto muitinės bei kitiems muitinės formalumams atlikti, jeigu
   Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų.
  2. Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir
   mokesčius) turi sumokėti Klientas arba Kliento nurodymu Siuntos
   Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus papildomų išlaidų ar
   Papildomos kainos, jas privalo sumokėti Klientas.
  3. Klientas yra atsakingas už Siuntos pristatymo veiksmo (būsenos
   pokyčio) sekimą Multisiuntos svetainėse ir kilus
   nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Tiekėją
   elektroniniu paštu.
  4. Daugiau informacijos apie Muito mokesčius ir Muitinės procedūras
   pateikiama Multisiuntos svetainėse.

 15. PAPILDOMOS PASLAUGOS, PAPILDOMA KAINA, PRIEMOKOS ir MOKESČIAI

  1. Šalių sutarimu Klientui gali būti teikiamos Papildomos paslaugos,
   kurios yra apmokestinamos papildomai. Daugiau informacijos apie
   Papildomas paslaugas pateikiama Multisiuntos svetainėse.
  2. Tiekėjas teikia sekančias Papildomas paslaugas, kurias Klientas
   gali papildomai užsakyti Siuntos kūrimo metu:
   1. Siuntos pristatymas šeštadienį;
   2. COD paslauga – Apmokėjimas pristatant Siuntą;
   3. Dokumento, įrodančio Siuntos pristatymą (P.O.D.), pateikimas;
   4. Siuntos pristatymas su Express paslauga;
   5. Siutos pristatymas su Express 11 paslauga Lietuvoje;
   6. Siuntos pristatymas Economy paslauga;
   7. Importo ir Eksporto paslaugos;
   8. Tos pačios dienos pristatymas;
   9. Registruota Siunta;
   10. Pirmenybinė Siunta;
   11. Kurjeris su Siuntos etikete (lipduku);
   12. Siuntos etiketė (lipdukas) paštomate;
   13. Nestandartinė Siunta;
   14. Muitinės deklaracija;
   15. Krovos darbai;
   16. Papildomas Siuntos Draudimas – kuriant Siuntą Multisuntos
    paskyroje
    Klientui pageidaujant, kad
    Siuntos sugadinimo ar praradimo atveju būtų atlyginta visa
    Siuntos turinio vertė, tuomet Klientas turi pasirinkti
    papildomą Siuntos Draudimo paslaugą: Papildomas Siuntos
    Draudimas yra reikalingas tuo atveju, kai prarandama ar
    sugadinama Siunta, o Tiekėjas pilnai atlygina už papildomai
    apdraustą Siuntą Klientui dokumentais (pvz., prekės įsigyjimo
    sąskaita) pagrįstą Siuntos daiktų įvertinimo sumą.
   17. Pasirinkus Vežėją AB „Lietuvos Paštas“ Papildomas Siuntos
    Draudimas taikomas Lietuvos ir Tarptautinėms siuntos iki 30 kg. Maksimali
    draudimo (įvertinimo) suma – 1 158 EUR.
   18. Pasirinkus Vežėją UAB „Baltic Post “Papildomas Siuntos Draudimas
    taikomas tik Lietuvos siuntoms.
   19. Pasirinkus Vežėją UAB „TNT“Papildomas Siuntos Draudimas taikomas
    Lietuvos ir Tarptautinėms siuntoms Maksimali draudimo (įvertinimo) suma –
    25 000 EUR.
  3. Reikalavimai Siuntoms su paslauga Papildomas Siuntos Draudimas:


   Siuntėjas privalo tinkamai supakuoti siuntą

   , kad jos turinys būtų apsaugotas Siuntos pristatymo metu.

   – Nurodyti pilną ir tikslų Siuntos pristatymo adresą.

   – Pateikti išsamų siuntos turinio aprašymą, kad galėtume nuspręsti, ar jai
   būtina taikyti specialią priežiūrą.

   – Dėl padidintos rizikos Suntoje esančių daiktų, Klientas privalo
   susisiekti su Tiekėju.

   – Klientas, norėdamas, kad visos įprastai gabenamos Siuntos būtų papildomai
   draudžiamos privalo susisiekti su Tiekėju dėl išskirtinių sąlygų suteikimo.

   – Klientas turėtų pasitikslinti, ar draudimas galioja siunčiant Siuntą į
   pageidaujamą vietovę.

  4. Papildomo Siuntos Draudimo paslauga nedengia išlaidų ar nuostolių,
   patirtų esant tokioms sąlygoms:

   – Pasekmių tipo išlaidos (netiesiogiai draudiminio įvykio sąlygotos
   išlaidos, pvz.: prastovos)

   – Kliento ar trečiųjų šalių aplaidumas, kliento įsipareigojimų, pažeidimai,
   (pvz.: netinkamas įpakavimas arba neteisingi nurodymai)

   – Siuntoje yra draudžiamų siųsti ar Nekompensuojamų daiktų, nors Tiekėjas
   bei Vežėjas ir priėmė ją gabenti.

  1. Tam tikrais atvejais, kai Tiekėjas patiria papildomas išlaidas
   susijusias su Siuntos siuntimu, Klientas įsipareigoja sumokėti
   priemokas.
  2. Toliau pateikiamas nebaigtinis galimų priemokų, kurias Klientui
   gali tekti sumokėti, sąrašas:
   1. jei Siuntos paėmimo vietoje Vežėjas neranda Kliento nurodyto
    Siuntėjo arba jei Siuntos neįmanoma paimti dėl kitų priežasčių,
    taikoma Siuntos pristatymo dydžio priemoka;
   2. jei Gavėjas atsisako priimti pristatomą Siuntą ir ją reikia
    grąžinti Siuntėjui, Klientas privalo padengti Siuntos grąžinimo
    išlaidas lygias Siuntos pristatymo išlaidoms;
   3. jei Siuntos svoris, tūris ir/arba dydis neatitinka Siuntos
    užsakyme Kliento nurodytų Siuntos išmatavimų, taikomas
    papildomas mokestis už Siuntos faktinį svorį (ar dydį);
   4. papildomos Siuntos pristatymo priemokos taikomos
    pristatant/paimant Siuntas į atokias, Nutolusias vietoves,
    salas;
   5. jei Kliento prašymu sąskaita už suteiktas Paslaugas išrašoma
    kito Kliento vardu ar kitai bendrovei nei ta, kuri pateikė
    užsakymą, taikoma 5 EUR priemoka.
   6. Klientui Siuntos pristatymas gali būti apmokestinamas papildoma
    Siuntos laukimo priemoka, jei Vežėjui tektų laukti ilgiau nei
    15 minučių Siuntėjo arba Gavėjo.
 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS
  1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako
   Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
  2. Tiekėjo atsakomybė:
   1. Tiekėjo atsakomybė už kiekvieną sunaikiną, prarastą ar
    sugadintą Siuntą nustatoma ir apribojama vadovaujantis Varšuvos
    arba CMR konvencijomis (toliau – Konvencijos) arba bet kokiais
    kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais
    įgyvendinamos arba ratifikuojamos šios Konvencijos arba kitomis
    taikytinomis imperatyviomis Lietuvos Respublikos teisės aktų
    normomis. Visais kitais atvejais, kai Konvencijos arba kitos
    imperatyvios Lietuvos Respublikos normos nėra taikomos,
    Tiekėjas atsako tik už pagrįstai neatsargius, neprofesionalius
    veiksmus ir Tiekėjo atsakomybė yra apribojama įrodyta žala,
    kuri negali būti didesnė nei 100 EUR Didesnės vertės Siuntos,
    gabenamos jūrų/oro, kelių ir geležinkelių transportu, Kliento
    prašymu už papildomą mokestį gali būti draudžiamos papildomai.
   2. Tiekėjas materialiai atsako už tiesioginę žalą, atsiradusią:
    1. dingus Siuntai;
    2. apgadinus Siuntą ar kitaip jai pakenkus dėl Vežėjo kaltės;
   3. Priimdamas Siuntą Gavėjas turi iš karto nustatyti Siuntos
    pažeidimą, kaip tai numatyta Taisyklių 11 punkte. Vėlesnių
    pretenzijų Tiekėjas nepriima ir Klientas neturi teisės
    reikalauti padarytos žalos atlyginimo.
   4. Atvejai, kada Tiekėjas neatsako ir žalos neatlygina:
    1. prarasti ar sugadinti Draudžiami siųsti daiktai;
    2. sugadinti Nekompensuojami daiktai;
    3. kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl Kliento, Siuntėjo ar
     Gavėjo kaltės;
    4. tais atvejais, kai žala atsirado dėl Kliento užsakyme
     nurodytų netikslių, klaidingų, nepakankamų Siuntos duomenų.
    5. kai žala padaryta dėl Kliento Siuntėjo kaltės, nes jis
     pažeidė Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl pakuotės ir
     siunčiamų daiktų (prekių) įpakavimo bei ženklinimo;
    6. kai žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių)
     savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti
     ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę;
    7. jei Siuntos įteikimo metu Siuntos dokumentuose Gavėjas
     neįrašė pastabų apie įpakavimo pažeidimus ar Siuntos
     sugadinimą, Gavėjas priėmė Siuntą ir pasirašė, kad ją gavo
     (nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų
     atsitiktinio apgadinimo rizika pereina Gavėjui);
    8. jei Siuntos atsiėmimo iš Siuntų savitarnos terminalo
     (paštomato) metu Gavėjas nenufotografavo Siuntos ir
     nesusisiekė su Tiekėju elektroniniu paštu;
    9. jei Siuntos atsiėmimo iš Siuntų pristatymo/atsiėmimo taško
     (PICKUP), pašto skyriaus metu Gavėjas nenufotografavo
     Siuntos ir Vežėjo Siuntos pristatymo dokumentuose neįrašė
     pastabų apie Siuntos sugadinimą, priėmė Siuntą ir pasirašė,
     kad ją gavo.

16.6.4.10 Tiekėjas neatsako už prarastus siunčiamose magnetinėse,
elektroninėse laikmenose įrašytus duomenis;

16.6.4.11. Klientas per 11 punkte numatytą terminą nepateikė raštiškos
pretenzijos;

16.6.4.12. valstybinės institucijos konfiskavo Kliento Siuntą;

16.6.4.13. kai Siunta dingsta, yra apgadinama dėl Kliento Siuntėjo kaltės,
aplaidumo ar Siuntos turinio;

16.6.4.14. kitais atvejais, kai Siunta buvo prarasta arba sugadinta dėl
Kliento kaltės.

14.6.4.15. Tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl Kliento žalingo temperatūros
poveikio Siuntai.

   1. Kliento patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų
    arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos
    pablogėjimą, Tiekėjo yra neatlyginami.
   2. Tiekėjas atlygina pagrįstą žalą Klientui ne vėliau kaip per 30
    kalendorinių dienų nuo pretenzijos Klientui atsakymo pateikimo
    dienos, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas ir Klientas sutaria
    kitaip.

16.7. Kliento atsakomybė:

16.8. Klientas įsipareigoja laikytis visų šiose Tiekėjo Taisyklėse
išvardintų nuostatų.

16.9. Klientas atsako už Siuntos turinį, tinkamą Siuntos ir Siuntos
dokumentų paruošimą, tinkamą Siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą,
tyčia ar dėl neatsargumo perduotą pristatymui Siuntą su Draudžiamais siųsti
daiktais ir kitų Sutarties bei Taisyklių nuostatų laikymąsi. Klientas
atlygina Tiekėjui ir tretiesiems asmenims dėl šių reikalavimų nesilaikymo
patirtą žalą bei papildomas išlaidas (teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir
kitas išlaidas), nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jos atsirado.

16.10. Klientas prisiima Nekompensuojamų daiktų sugadinimo riziką.

16.11. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
aplinkybėms.

16.12. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet
kurios iš šių Šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos
Siuntėjo, Gavėjo, Vežėjo, kitų asmenų).

 1. PRETENZIJOS

  1. Klientas turi teisę pateikti pretenziją dėl Siuntos sugadinimo ne
   vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos
   gavimo dienos, pretenziją dėl Siuntos praradimo jos nepristačius –
   ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos
   išsiuntimo dienos, pretenziją dėl netinkamos Paslaugų kokybės – ne
   vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo
   pateikimo.
  2. Jei Kliento per 11 punkte nurodytą terminą pretenzija nepateikiama,
   laikoma, kad Tiekėjo Siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo
   įvykdytas visiškai ir kokybiškai.
  3. Pretenzija turi būti teikiama Multisiuntos svetainėse
   nurodytu kontaktiniu elektroniu paštu.
  4. Pretenzijoje turi būti pateikiami sekantys duomenys:
   1. Pretenzijos surašymo vieta ir data;
   2. Pretenzijos tekstas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė ir
    nurodoma Siuntos paėmimo ir pristatymo data, Siuntos turinys,
    Siuntos numeris.
  5. Prie pretenzijos turi būti pridėta:
   1. Siuntos dokumento kopija;
   2. Siuntos prekių įsigijimo sąskaita (kad būtų galima įrodyti
    Siuntos vertę).
  6. Sugadinta Siunta, joje buvę daiktai, kartu su visa Siuntos pakuote
   laikomi tol, kol pretenzija bus išspręsta.
  7. Tiekėjas įsipareigoja išnagrinėti Kliento pateiktą pretenziją ir
   pateikti Klientui atsakymą rekvizituose nurodytu Kliento
   elektroniniu pašto adresu ne vėliau kaip per 30 (tisdešimt) darbo
   dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
  8. Pretenzijos, pareikštos pasibaigus 11 punkte nustatytam terminui
   yra nenagrinėjamos.
 1. TAISYKLIŲ KEITIMAS

  1. 4.1.Tiekėjo Taisyklės yra atnaujinamos pagal poreikį. Naujausią
   galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas
   paslaugas bei kitą informaciją Tiekėjas skelbia Multisiuntos interneto
   svetainėse.
  2. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, automatiškai
   joms taikomi naujausi teisės aktai.